چه عظمتی!!!

چه شکوهی!!!

سرمست نگاهتم...

سرمست توجهت...

با تمام دنیا تاختت نمیزنم.

از کنارت تکان نمی خورم.

چه جایی بهتر خواهم یافت؟!

آغوش تو چقدر شیرین است...

چه گرمای وصف ناپذیری...

چه حمایت بی چشم داشتی...

می شود مرا زمین نگذاری؟!!

زمین را دوست ندارم ؛

دلم آسمانت را می خواهد.

می شود در آغوش تو آسمانی شوم؟!

می شود این لحظات پایان نپذیرند؟!!

می خواهمت با ذره ذره وجودم برای هردمم...